Back to top

Ammattilaiselle

Kansainvälisesti on arvioitu, että vain joka neljäs hoitoa tarvitseva alkoholin ongelmakäyttäjä tai alkoholiriippuvainen olisi hoidon piirissä. Syiksi on esitetty esimerkiksi sitä, että asiakas ei tunnista omaa ongelmaansa, häpeää tilannettaan tai pelkää leimautuvansa. Lisäksi perinteiset palvelut eivät välttämättä sovellu kaikille eikä niitä ole kaikkialla saatavilla.

Verkkoterapia on tehokas ja joustava keino alkoholinkäytön vähentämiseen.

On viitteitä siitä, että verkkoterapialla voisi tavoittaa uusia, avun ulkopuolella olevia asiakasryhmiä, jotka hyötyisivät hoidosta. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi naiset, ikääntyneet, korkeasti koulutetut ja työelämässä olevat.

Verkkoterapia soveltuu riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Tavoitteena voi olla alkoholinkäytön vähentäminen tai sen lopettaminen. Ohjelman avulla voidaan siirtää hoidon painopistettä ennaltaehkäisyyn, mutta myös hoitaa jo ilmaantuneita ongelmia.

Tee asiakkaallesi lähete, jonka voit toimittaa joko suojatulla turvasähköpostilla tai paperisena.

Vaikuttavaa hoitoa

Verkkoterapia on strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma, joka pohjautuu vakiintuneeseen ja näyttöön perustuvaan kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen.

Ydinajatuksena on, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Ajatuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen. Vastaavasti muuttamalla käyttäytymistä voidaan vaikuttaa tunteisiin ja ajatuksiin.

Työskentelyä ohjaa transteoreettinen muutosvaihemalli, jossa huomioidaan muutokseen liittyvät yleiset vaiheet: itsehavainnoinnin sekä oman tilanteen tunnistamisen ja muutosmotivaation vahvistamisen jälkeen edetään muutostavoitteen asettamiseen, muutoksen toteuttamiseen sekä muutosta ylläpitävien taitojen vahvistamiseen. Muutoksen eri vaiheissa asiakas tarvitsee erilaista tukea sekä hyötyy erilaisista terapeuttisista väliintuloista.

Etäkuntoutuksessa pätevät samat lait ja velvollisuudet kuin muussakin ammattilaisten toteuttamassa kuntoutuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus rinnastaa terveydenhuollon etäpalvelut perinteisiin vastaanottokäynteihin. A-klinikka Oy:n verkkoterapiassa noudatetaan Valviran ohjeistusta etäpalveluiden tarjoamisesta. Asiakkaan soveltuvuudesta etäkuntoutukseen tehdään aina yksilöllinen arvio ennen hoidon aloittamista.

Tilaa verkkoterapian esittely työpaikallesi

Susanna Jaakkola, asiakkuuskoordinaattori, A-klinikka Oy, puh. 050 5640 888, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Lähde: Probst, C., Manthey, J., Martinez, A., & Rehm, J. (2015). Alcohol use disorder severity and reported reasons not to seek treatment: A cross-sectional study in European primary care practices. Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy, 10 (1).