Back to top

Kognitiivinen viitekehys

Alkoholinkäytön vähentäjille ja lopettajille suunnattu verkkoterapia perustuu tutkittuun ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuun kognitiivis-behavioraaliseen terapeuttiseen viitekehykseen. Sen mukaan ajatukset, tunteet, kehon tuntemukset ja käyttäytyminen ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa.

Toisin sanoen se, millaisia ajatuksia meille herää, esimerkiksi miten tulkitsemme jonkin tilanteen tai asian, vaikuttaa siihen mitä tunnemme, millaisia kehollisia tuntemuksia meille tulee sekä miten käyttäydymme ja toimimme. Tämä puolestaan vaikuttaa edelleen ajatteluumme.

Uusia taitoja

Kognitiivisessa mallissa päihteiden käyttö nähdään haitallisena tapana, josta voi oppia pois oman tilanteen tiedostamisen ja uusien taitojen harjoittelemisen myötä.

Päihteiden käyttöön liittyviä tekijöitä tutkitaan laajana kokonaisuutena yhdessä asiakkaan kanssa. Erityisesti tutkitaan päihteiden käyttöä ylläpitäviä tekijöitä sekä tilanteita, ajatuksia ja uskomuksia, jotka synnyttävät mielihaluja ja yllyttävät päihteiden käyttöön.

Kohti muutosta ja toipumista

Muutoksen ja toipumisen kannalta asiakkaan on tärkeää tulla tietoiseksi omaan alkoholinkäyttöönsä liittyvistä haitallisista ajatusmalleista. Ne ovat erilaisia haitallisia ajatuksia ja uskomuksia, jotka voivat huomaamattamme vaikuttaa meihin ja joiden seurauksena päätös juomisesta syntyy ja jotka johtavat alkoholinkäyttöön.

Ajatusten haastaminen ja muokkaaminen on mahdollista. Opettelemalla löytämään vaihtoehtoisia ajattelutapoja myös tunnetila ja käyttäytyminen muuttuvat. Vastaavasti muuttamalla omaa käyttäytymistään voi vaikuttaa tunteisiin sekä ajatuksiin.

Tietoisuuden ja itseymmärryksen lisääminen, uusien joustavampien ajattelu- ja käyttäytymismallien oppiminen, taitojen harjoittelu ja vakiinnuttaminen ovat kognitiivis-behavioraalisen päihdekuntoutuksen ydinasioita.