Back to top

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle

Kansainvälisesti on arvioitu, että vain joka neljäs hoitoa tarvitseva alkoholin ongelmakäyttäjä tai alkoholiriippuvainen olisi hoidon piirissä. Syynä voi olla, että potilas ei tunnista omaa ongelmaansa, häpeää tilannettaan tai pelkää leimautuvansa. Lisäksi perinteiset palvelut eivät välttämättä sovellu kaikille eikä niitä ole kaikkialla saatavilla.

Tutkimus viittaa siihen, että verkkoterapialla voisi tavoittaa uusia, avun ulkopuolella olevia potilasryhmiä. Joustavista digitaalisista palveluista voi olla apua esimerkiksi naisille, ikääntyneille, korkeasti koulutetuille ja työelämässä oleville.

Tukea tarpeen mukaan

A-klinikka Oy:n verkkoterapia soveltuu riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Potilaan tavoitteena voi olla alkoholinkäytön vähentäminen tai sen lopettaminen.

Verkkoterapian avulla voidaan siirtää hoidon painopistettä ennaltaehkäisyyn, mutta myös hoitaa jo ilmaantuneita ongelmia. Hoito kestää 3–6 kuukautta, ja saatavilla on neljä erilaista hoito-ohjelmaa:

Varhainen tuki

Hoidon kesto 3–4 kuukautta

Hoitosuunnitelma*

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Yksi videovastaanotto

Kolme henkilökohtaista palautetta tehtävistä

Hoitoyhteenveto lähettävälle taholle

Jatkohoitosuositus

Hinta 699 €

Lisätty tuki

Hoidon kesto 3–4 kuukautta

Hoitosuunnitelma*

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Kaksi videovastaanottoa

Kolme henkilökohtaista palautetta tehtävistä

Hoitoyhteenveto lähettävälle taholle

Jatkohoitosuunnitelma

Hinta 799 €

Tiivis tuki

Hoidon kesto 3–4 kuukautta

Hoitosuunnitelma*

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Kaksi videovastaanottoa

Viikoittainen henkilökohtainen palaute tehtävistä

Hoitoyhteenveto lähettävälle taholle

Jatkohoitosuunnitelma

Hinta 1 299 €

Vahva tuki

Hoidon kesto 6 kk

Hoitosuunnitelma*

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Viisi videovastaanottoa

Viikoittainen henkilökohtainen palaute tehtävistä

Hoitoyhteenveto lähettävälle taholle

Jatkohoitosuunnitelma

Hinta 1 695 €

*Hoitosuunnitelma: A-klinikka Oy:n työntekijä ottaa potilaaseen yhteyttä ja sopii hoidon tavoitteista ja käytännöistä. Sovittaessa lähettävä taho voi osallistua hoidon aloitukseen.

Tee potilaallesi lähete, jonka voit toimittaa joko suojatulla turvasähköpostilla tai paperisena. Hoitoon pääsee nopeasti, ilman jonoja.

Terapeuttinen viitekehys

Verkkoterapian strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma pohjautuu vakiintuneeseen ja näyttöön perustuvaan kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen.

Kognitiivis-behavioraalisen viitekehyksen ydinajatuksena on, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Ajatuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen. Vastaavasti muuttamalla käyttäytymistä voidaan vaikuttaa tunteisiin ja ajatuksiin.

Verkkoterapiassa työskentelyä ohjaa transteoreettinen muutosvaihemalli, jossa huomioidaan muutokseen liittyvät yleiset vaiheet: itsehavainnoinnin sekä oman tilanteen tunnistamisen ja muutosmotivaation vahvistamisen jälkeen edetään muutostavoitteen asettamiseen, muutoksen toteuttamiseen sekä muutosta ylläpitävien taitojen vahvistamiseen. Muutoksen eri vaiheissa potilas tarvitsee erilaista tukea sekä hyötyy erilaisista terapeuttisista väliintuloista.

Yksilöllistä hoitoa

Etäkuntoutuksessa pätevät samat lait ja velvollisuudet kuin muussakin ammattilaisten toteuttamassa kuntoutuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus rinnastaa terveydenhuollon etäpalvelut perinteisiin vastaanottokäynteihin.

A-klinikka Oy:n verkkoterapiassa noudatetaan Valviran ohjeistusta etäpalveluiden tarjoamisesta. Verkkoterapian soveltuvuudesta asiakkaalle tehdään aina yksilöllinen arvio ennen hoidon aloittamista.

Lähteet: Juomatapatutkimus 2016, THL.; Probst, C., Manthey, J., Martinez, A., & Rehm, J. (2015). Alcohol use disorder severity and reported reasons not to seek treatment: A cross-sectional study in European primary care practices. Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy, 10 (1).